Alder investerar i nordiska företag inom miljötekniksektorn

Alder är en Sverigebaserad investeringsfond som investerar i den nordiska miljötekniksektorn. Vi vill vara med och bygga starka nordiska bolag som också kan hävda sig på den internationella arenan. Våra investeringar fokuserar på etablerade bolag i Norden som kan uppvisa en lönsam tillväxt.

Vi är idag fem partners med lång erfarenhet av entreprenörsledda företag och bred insikt i branschen. Tillsammans med vårt nätverk av erfarna industrialister och experter bidrar vi med lednings- och ägarstyrningskompetens för att kunna ta bolaget till nästa nivå.

Alder säljer r2p till HQ Equita

Alder Fund I har tillsammans med övriga medägare ingått avtal om att sälja samtliga aktier i r2p GmbH till det tyska investmentbolaget HQ Equita.

2018-07-09 | Pressrelease

Alder säljer Powerbox till Cosel

Alder Fund I har tillsammans med övriga medägare ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Powerbox International till japanska Cosel.

2018-06-25 | Pressrelease

Om Alder

Alder är en investeringsfond som skapar förutsättningar för nordiska företag inom miljötekniksektorn att accelerera tillväxt, strategisk utveckling och geografisk expansion. I rollen som aktiv ägare tillför Alder kapital, kompetens och tillgång till Alders egna erfarna partners liksom ett brett nätverk av industrialister och experter som kan förstärka styrelsen eller ge strategisk rådgivning.

Alders huvudfokus är etablerade bolag som omsätter från 100 upp till 750 miljoner SEK, med undantag för tilläggsförvärv som kan vara mindre. Vi är primärt intresserade av majoritetsägande i de bolag vi investerar i, gärna med ledning och styrelse som betydande minoritetsinvesterare.

Alder bildades 2008 då en kapitalresning till en ny fond initierades vilket resulterade i en första stängning i juli 2010 (vintage). Ett år senare stängdes den första fonden, Alder Fund I, med totalt 1,1 miljarder SEK i förvaltat kapital. Alder är ett aktiebolag registrerat och baserat i Sverige.

Bransch- och geografiskt fokus

Alder investerar primärt i bolag som är etablerade i Norden men har även mandat att investera i Europa och i synnerhet de tysktalande länderna.

Vi har en bred syn på miljöteknik men den centrala punkten är att företagets verksamhet eller produkter har en kommersiell fördel av någon positiv miljöeffekt som till exempel att mindre energi eller material används eller att mängden avfall eller utsläpp reduceras.

Investeringskriterier

Alder gör investeringar utifrån ett antal tydliga kriterier som bildar ett ramverk som anpassat till Alders kompetens, fondens inriktning och vad som avtalats med fondens investerare.

Våra generella investeringskriterier är:
- minsta omsättning på 100 miljoner SEK
- etablerad och lönsam verksamhet, gärna med tydlig tillväxtpotential
- väl definierade och hanterbara risker
- utrymme för en aktiv ägarroll, helst majoritetsägande
- väl fungerande ledning med förmåga att utveckla bolaget
- tydliga exitmöjligheter

Ägarstyrning och värdeskapande

Alder tar en aktiv ägarroll i portföljbolagen och tillsammans med ledning och styrelse arbetas en plan för strategisk utveckling och värdeskapande fram. Det är dock viktigt att poängtera att ledningen alltid kommer att ha det fulla operativa ansvaret över den dagliga verksamheten. Alders ambition är att i partnerskap med ledning och styrelse utveckla och expandera sina portföljbolag för att skapa långsiktiga och bestående värden för investerare, anställda, kunder och andra intressenter. Styrelseordförande är alltid extern men rekryteras ofta från eller via Alders nätverk.

Den strategiska utvecklingen av ett portföljbolag kan ofta omfatta förvärv av kompletterande verksamheter eller teknologier; geografisk expansion till nya marknader, nya användningsområden för existerande produkter, utveckling av best practice inom olika områden och effektivare interna processer. Det viktigaste är att hitta den långsiktigt mest framgångsrika modellen för värdeskapande och utveckling i varje situation.

När vi nått de mål vi gemensamt formulerat med företagens övriga ägare och ledning är det naturligt för Alder att kliva av sitt engagemang. Vanligtvis via en försäljning av företaget eller en börsintroduktion.

Investerarbas

Alder har en stark finansiell bas av välrenommerade investerare från nordiska och internationella pensionsfonder, försäkringsbolag, banker och industrifamiljer (exv. LGT, 7:e AP-fonden, Klaveness, Alandia och Miljöstrategiska Stiftelsen).

- Fondstorlek 1,1 miljarder SEK
- Första stängning: juli 2010
- Sista stängning: september 2011
- Svensk aktiebolagsstruktur

Kontaktperson för investerare: henrik.flygar@alder.se

Fördelning mellan Alders investerarbas:

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet eller ESG (Environment, Social, Governance)– att ta ansvar för företagets påverkan på omgivning och intressenter – är en väl integrerad del både i Alders investeringsprocess och i arbetet med att stötta och utveckla våra portföljbolag. Vi har stark tilltro i att ökat fokus på hållbarhet och resurseffektivitet går hand i hand med ekonomiska och kommersiella fördelar på marknaden.

Inför en investering utvärderas bolagets arbete med ESG-frågor och detta följs även upp efter investeringen med ambitionen att hela tiden ligga i framkant och förbättras. Alder arbetar med ett nätverk av erfarna konsulter från EIRIS för att stötta portföljbolagen i deras ESG-arbete. Vi är sedan 2012 anslutna till United Nations' Principles for Responsible Investments (UN PRI) - ett initiativ från FN för att främja ansvarsfulla investeringar. Utöver detta eftersträvar vi även att rätta oss efter de rekommendationer och direktiv angivna av Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) där vi idag är medlem.

Team Alder

Alder består av ett hängivet partner- och investeringsteam i Stockholm med etablerade regionala partners och rådgivare i övriga Norden och Europa.

Åsa Mossberg - Hållbarhetsansvarig

Åsa började hos Alder 2018 och stödjer våra portföljbolag i aktiviteter som berör hållbarhetsfrågor. Hon har en bred bakgrund både inom finanssektorn och hållbarhet. Som grundare för bolaget Beadifference AB har Åsa hjälpt många bolag inom hållbar affärsutveckling. Åsa har också lång erfarenhet från ledande positioner bland annat i Kaupthing Capital Markets och UBS i Stockholm samt från styrelseuppdrag i både noterade och onoterade företag.

Bruno Wanske - Regional Partner

Bruno är Alders regionala partner i Tyskland och har över 25 års erfarenhet av företagstransaktioner och investeringar i Europa. Han var tidigare VD för Pricoa Capital och Partner på ECM Equity Capital. Bruno började hos Alder 2014.

Terje Rogne - Regional Partner

Terje är Alders regionala partner i Norge och besitter lång erfarenhet som operativ och ekonomichef för Tandberg och ingenjörsbolaget Kvaerner. Han jobbar idag främst som styrelseproffs och sitter bl a som ordförande i Nokas och som medlem i bolag inom marina, säkerhet och IT-sektorn. Terje började hos Alder 2013.

Juho Lipsanen - Regional Partner

Juho är Alders regionala partner i Finland. Han har varit både VD och ekonomichef inom industri-, media- och telekomsektorn i ABB, Alma Media och TeliaSonera. Juho har alltid haft en passion för miljöteknik. Han är idag styrelseordförande för tre bolag inom vindkraft, bioenergi och miljövänlig avfallshantering. Juho började hos Alder 2012.

Styrelseuppdrag för Alder: Aidon, Satel, Gasmet

Knud Andersen - Regional partner

Knud är Alders regional partner i Danmark och har mer än 30 års erfarenhet som företagsledare för flertalet industribolag i Danmark. Tidigare arbetade Knud som VD för bl a AH-Industries och BB Electronics samt som operativ chef på Vestas. Knud började hos Alder 2018.

Zacharias Rosenlew - Investment Analyst

Zacharias började som analytiker hos Alder 2017. Han har tidigare arbetserfarenhet från ett riskkapitalbolag. Zacharias har en kandidatexamen från Hanken School of Economics och masterexamen i finans från UNSW.

Ina Smolander - Investment Analyst

Ina började som analytiker hos Alder 2016. Hon har en masterexamen i finans från Hanken School of Economics.

Keiward Pham - Investment Manager

Keiward har jobbat hos Alder sen 2012. Han har tidigare erfarenhet från specialkemi-industrin och arbete inom M&A rådgivning. Keiward har en civilekonomexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm.

Keiward sitter som styrelseobservatör i Nordic Water och Umia.

Henrik Lindholm - Investment Manager

Henrik var tidigare Alders första anställda via ett internship och återvände som heltidsanställd 2012. Han har tidigare jobberfarenhet från ett investmentbolag samt en momskonsultbyrå. Henrik har studerat finans vid Handelshögskolan i Stockholm samt studerat utomlands vid NUS i Singapore.

Henrik sitter som styrelseobservatör i Satel.

Arash Raisse - Investment Director

Arash började hos Alder 2012 och har tidigare jobbat på riskkapitalbolaget Karnell och inom M&A på Morgan Stanley i London där han varit involverad i flera förvärvstransaktioner. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med tillhörande studier vid University of Madison och UCLA Anderson School of of Management. Arash sitter som styrelseobservatör i Gasmet.

Styrelseuppdrag för Alder: Aidon

Thomas Nilsson - Partner och ordförande

Thomas är partner och ordförande för Alder och har mer än 25 års erfarenhet av investeringar i tillväxtbolag. Han har tidigare arbetat med investeringar i Wallenberg-sfären under många år, som VD för Export-Invest, medlem i ledningsgruppen i Investor AB samt en av initiativtagarna bakom grundandet av Investor Growth Capital. Aktivt långsiktigt ägande har alltid varit en ledande princip för Thomas vilket givit honom djup erfarenhet av ägarstyrning.

Jonas Frick - Partner och grundare

Jonas är partner och grundare av Alder och har lång erfarenhet som företagsledare. Han är ansvarig för portföljbolaget Umia. Jonas ansvarar även för den danska marknaden tillsammans med Knud Andersen.

Före Alder var Jonas VD för SLS Venture, Nordens näst största biotech fond. Dessförinnan var han VD för Medivir som under Jonas tid börsnoterades och utvecklades till ett internationellt forskningsföretag. Under nästan 15 år var Jonas verksam inom Pharmaciakoncernen där han bland annat byggde upp affärs-, FoU- och produktionsorganisationer i Norden, Japan och Italien. Han slutade 1995 som vice VD för läkemedelsdivisionen (Pharmacia Therapeutics AB). Utöver detta har Jonas arbetat som konsult hos Indevo, ett konsultföretag med fokus på affärs och organisationsutveckling samt s.k. ”turn around management”.

Styrelseuppdrag för Alder: Umia, Nordic Water, Gasmet

Henrik Flygar - Partner och grundare

Henrik är partner och grundare av Alder och har lång erfarenhet som investerare i små och mellanstora tillväxtbolag. Han är ansvarig för portföljbolaget Nordic Water. Henrik ansvarar även för den norska och tyska marknaden tillsammans med Terje Rogne, respektive Bruno Wanske.

Henrik har sedan tidigare arbetat på 3i där han ledde investeringar liknande Alders. Han har under flera år jobbat med private equity investeringar för Goldman Sachs Capital Partners i London. Henrik har över 20 års erfarenhet som finansiell rådgivare och investerare. Utöver engagemang för Goldman Sachs Investment Banking, har Henrik även varit verksam inom flera ledande finansiella institutioner så som Morgan Stanley, Alfred Berg Fondkommission och 3i.

Styrelseuppdrag för Alder: Nordic Water, Umia

Dag Broman - Partner och grundare

Dag är partner och grundare av Alder och har bred erfarenhet som rådgivare och konsult åt investerare inom miljötekniksektorn. Han är ansvarig för portföljbolagen Aidon och Gasmet samt tidigare ansvarig för det avyttrade bolaget Dinair. Dag ansvarar även för den finska marknaden tillsammans med Juho Lipsanen.

Före grundandet av Alder var Dag professor och chef för en av Nordens större forskningsinstitutioner för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. Han arbetade då parallellt som rådgivare och utredare åt nordisk industri, inklusive såväl privata som institutionella investerare inom området samt nationella och internationella FoU organisationer och myndigheter. Dag var även verksam som nationell expert för EU:s program för forskning och innovation och dess utvärderingsarbete av samarbeten mellan akademi och SME inom bl.a. miljövetenskap och teknik.

Styrelseuppdrag för Alder: Aidon, Satel, Gasmet

Henrik Blomé - Partner

Henrik är sedan 2017 partner på Alder och har lång erfarenhet av aktivt ägande och investeringar i Norden. Han är ansvarig för portföljbolaget Satel. Henrik har tidigare arbetat 15 år på det publika investeringsbolaget Ratos där han var vice VD och ledde ett investeringsteam. Innan Ratos arbetade Henrik som managementkonsult på Bain & Company.

Alder styrelseuppdrag: Satel

Henrik Blomé

Partner

henrik.blome@alder.se

+46 706 38 01 30

Dag Broman

Partner och grundare

dag.broman@alder.se

+46 705 16 40 18

Henrik Flygar

Partner och grundare

henrik.flygar@alder.se

+46 706 66 07 79

Jonas Frick

Partner och grundare

jonas.frick@alder.se

+46 707 63 05 34

Thomas Nilsson

Partner och ordförande

thomas.nilsson@alder.se

+46 727 43 11 85

Arash Raisse

Investment Director

arash.raisse@alder.se

+46 725 00 62 55

Henrik Lindholm

Investment Manager

Keiward Pham

Investment Manager

keiward.pham@alder.se

+46 725 09 48 48

Ina Smolander

Investment Analyst

ina.smolander@alder.se

+46 708 60 21 72

Zacharias Rosenlew

Investment Analyst

Knud Andersen

Regional partner

knud.andersen@alder.se

+45 22 23 50 60

Juho Lipsanen

Regional Partner

juho.lipsanen@alder.se

+358 407 06 60 30

Terje Rogne

Regional Partner

terje.rogne@alder.se

+47 47 20 22 00

Bruno Wanske

Regional Partner

bruno.wanske@alder.se

+49 172 660 32 48

Åsa Mossberg

Hållbarhetsansvarig

Kontakt

Alder

Sturegatan 34
114 36 Stockholm


info@alder.se