Hållbarhet

Vår värld står inför stora utmaningar med klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, begränsade resurser och en ökande befolkning. Alder investerar i bolag som kan bidra till lösningar till de utmaningar vi står inför och som kan skapa värde i en föränderlig värld.

Alders fonder har hållbarhet som övergripande mål. Fonderna klassas inom artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR).

Vi investerar enbart i bolag vars verksamhet har ett positivt bidrag till miljön. Våra portföljbolag skapar värde genom miljöfördelar som minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten och minskat avfall. Vi tar även ett socialt och ekonomiskt ansvar, bland annat genom att arbeta för goda arbetsförhållanden och att aktivt motverka korruption.

Anchor: arbetssatt

VÅRT ARBETSSÄTT

Vår värld står inför stora utmaningar med klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, begränsade resurser och en ökande befolkning. Alder investerar i bolag som kan bidra till lösningar till de utmaningar vi står inför och som kan skapa värde i en föränderlig värld.

När vi utvärderar möjliga investeringar, analyserar vi dem alltid utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förutom att utvärdera miljöfördelarna i affärsmodellen, ser vi på sociala förhållanden och bolagets styrning och identifierar både möjligheter och risker.

Om vi väljer att investera i bolaget, definieras en hållbarhetsplan med tydliga mål som kopplas till affärsplanen. Alder stöttar bolagen i hållbarhetsarbetet med verktyg och expertis och med regelbunden uppföljning i styrelsen.

Alder är sedan 2012 anslutna till PRI, FN:s organ för ansvarsfulla investeringar. I PRI:s utvärdering 2020 erhöll Alder än en gång den högsta möjliga rankingen (A+) i båda de utvärderade kategorierna. Vi har även blivit uppmärksammade av Real Deals som en av Future 40: Impact Investment Funds november 2021.

Ladda ner PRI transparency report 2021 här.

Vi lever som vi lär

Vi ställer höga krav på våra portföljbolag men även på oss själva. Vårt förhållningssätt gentemot kunder, medarbetare, investerare och de samhällen där vi är närvarande präglas av engagemang, ärlighet, transparens och en tydlig etisk kompass.

Våra fonder är svenska aktiebolag.

Anchor: hallbarhet

HÅLLBARHETSRAPPORT

Alder producerar varje år en hållbarhetsrapport som summerar läget för vår verksamhet.

VÅRT BIDRAG

Anchor: bidrag

Våra portföljbolag bidrar till de globala målen för hållbar utveckling.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål till år 2030, för att uppnå fyra övergripande mål: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För att målen ska kunna uppnås måste både länder och företag hjälpas åt med att hitta lösningar och driva utvecklingen framåt. Alders portföljbolag bidrar till flera av de globala målen.

Några exempel

Mål 2 – Ingen hunger

Med en ökande befolkning och svårare förutsättningar för jordbruket, med vattenbrist, klimatförändringar och försämrad jordkvalitet, är hållbart jordbruk och produktion av näringsrik mat en viktig fråga framöver. Satels produkter kan användas för ett effektivare och mer miljövänligt jordbruk, med minskad användning av bekämpningsmedel och högre produktivitet som följd.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet och mål 14 – Hav och marina resurser

Rent vatten är en bristresurs och en av framtidens stora utmaningar. Dessutom hotas våra hav och livet i dem av föroreningar. Nordic Water utvecklar system för vattenrening för dricksvatten, avlopp och industri. Tack vare smart, kompakt design fungerar Nordic Waters system även i tättbebyggda områden.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Tillgång till modern och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Idag står fossil energi för 80% av den globala energitillförseln och även för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. När dessutom efterfrågan på energi ökar krävs nya och bättre lösningar. Aidon utvecklar teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning, och möjliggör nya distributionslösningar för energi från förnybara källor.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa och innebär att vi måste effektivisera användningen av resurser.

Umias koordinerade arbetssätt i installationsprojekt innebär stora besparingar i materialanvändning och minskat avfall.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar med allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion och vattentillgång, samt med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Gasmet utvecklar system för mätning och kontroll av gasutsläpp och koldioxidhalter i jordmånen. System som möjliggör forskning, kontroll och minskade utsläpp av gaser.

Under vårt ägande utvecklar vi våra portföljbolag till något verkligt framtidssäkert och hållbart.

Eva Normell, Hållbarhetsansvarig

Anchor: sustainable

SUSTAINABLE FINANCE
DISCLOSURES

Fund Manager Website Disclosures

Sustainability risks

 • Information about Alder’s policies on the integration of sustainability risks in the investment decision‐making process

  Alder’s Responsible Investment Policy (available for download here) defines how sustainability risks are integrated in the investment decision process and includes the following:

  • Initial assessment – Evaluation of whether environmental benefit in business model meets our investment criteria. The evaluation is conducted with the use of Alder Environmental Impact Assessment tool and the conclusions from this assessment need to be confirmative and included in the indicative bid material. The assessment tool validation is subject to that the potential investment company’s environmental benefit must not be achieved at the expense of another negative environmental or social impact.

  • Due Diligence: We perform a sustainability due diligence as a component of the overall due diligence process. The ESG Due Diligence is performed in accordance with the ESG Due Diligence guidelines and Alder’s ESG DD evaluation model, and covers environmental, social and governance topics to identify sustainability related risks and opportunities across the company’s value chain, from raw materials sourcing to customer use of the product or service. The company’s current handling of these risks and opportunities is evaluated and necessary and required and/or recommended action steps are identified.

  • Investment decision – Conclusions from the ESG Due Diligence assessment are included in the investment memorandum and taken into account in the investment decision. Any potential red flags identified in the Due Diligence need to be mitigated in order for the investment to be followed through. Recommendations from the Due Diligence, relating to management of sustainability risk as well as potential opportunities, are included in the investment case business plan.

 • Information on how remuneration policies are consistent with the integration of sustainability risks

  Alder’s remuneration policy provides incentives for positive contributions to Alder’s sustainability agenda and a healthy level of risk. It does not contribute to increased risk taking in terms of sustainability-related risks, and is therefore consistent with the integration of sustainability risk and in line with the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

  Principal adverse sustainability impact statement
 • Alder’s policies on identification and prioritisation of principal adverse sustainability impacts and indicators

  The potential investment company’s environmental benefit must not be achieved at the expense of another negative environmental or social impact.

  In accordance with Alder’s Responsible Investment policy and the sustainability handbook “The Alder Way”, Alder requires all portfolio companies to make an assessment of sustainability related risks and identify material environmental, social and governance topics. Topics that have been identified during the pre-investment processes of initial assessment and ESG Due Diligence are highlighted in this process, in which the companies will also seek the input from key stakeholders. Sustainability impacts are prioritised based on the importance of the topics to stakeholders and the extent of the company’s impact on the topic. The Fund Manager also conducts a materiality assessment for its own operations.

  On a portfolio level, Alder follows up on principal adverse sustainability impacts in its sustainability report, in which indicators are reported on portfolio and portfolio company level.

 • Description of the principal adverse sustainability impacts

  • Climate impact – this is inherently important to Alder given our focus on creating a positive environmental impact. Several of our portfolio companies generate climate change mitigating products or services, but still generate emissions through their own operations. We seek to minimise these emissions.

  • Diversity – in particular gender diversity – is a focus adverse impact for Alder. Given the nature of the industries into which Alder’s funds are invested, the gender split is a challenge and an area for improvement.

  • Supply Chain working conditions and human rights – for portfolio companies with supply chains in countries with h
   igh risk for adverse working conditions or human rights, there is a risk that there are negative impacts on people in, or affected by, the supply chain.

 • Actions taken or planned in relation to the principal adverse sustainability impacts

  • Climate impact: Scope I, II and material Scope III emissions are measured in all portfolio companies, all of which also take measures to reduce their climate impact. Alder has been a supporter of the TCFD since 2020, and is reporting according to TCFD standards in the Alder sustainability report. The Fund Manager also seeks to minimise its own emissions and compensates for these every year at 2x the annual emissions.

  • Diversity: This is addressed at a company level and followed up in the yearly KPI reporting. In the recruitment of board members, Alder has since 2020 required female candidates to be presented for all externally recruited positions. Diversity was also the main topic at the 2020 CEO and Board conference for all portfolio companies.

  • Supply chain working conditions and human rights: This is addressed in the Alder Responsible Investment Policy and the Alder Code of Conduct. The portfolio companies have responsibilities throughout their value chains, which means that they shall assess and act upon risks up-stream in their supply chain as well as down-stream towards their customers to a reasonable extent, in compliance with the UN Guiding Principles for business and Human Rights.

 • Summary of Alder’s engagement policies (if applicable)

  Not applicable

 • Adherence to responsible business conduct codes and internationally recognised standards

  Alder is a PRI signatory since 2012, adhering to its principles for responsible investments.

  Alder evaluates portfolio companies’ environmental impact according to the frameworks of the UN Sustainable Development Goals and the Planetary Boundaries framework from the Stockholm Resilience Centre.

  Alder adheres to the UN Global Compact principles and the UN Guiding Principles for Business and Human Rights, through which it seeks to ensure that the UN Declaration of Human Rights and ILO core conventions are adhered to in all portfolio companies and their supply chains.

Alder Fund I and Alder II Website disclosures

Article 9 – Sustainable investment objective

 • Description of the sustainable investment objective

  Alder’s funds have sustainability as their overall goal.

  Our objective is to own and develop companies that contribute to the sustainable development of our environment.

  We invest in companies that through their business model deliver an environmental benefit, such as reduced consumption of energy and resources, reduced emissions to air and water and reduced waste, contributing to the UN Sustainable Development Goals.

 • Explanation on how the objective is to be attained

  We only invest in companies whose operations have a positive contribution to the environment.

  • Identifying possible target companies – The starting point of our proprietary process for identifying investment opportunities is sustainable industries or sub-industries, with technologies or solutions which can contribute to environmental benefits. The Planetary Boundaries framework from the Stockholm Resilience Centre1 and the UN Sustainable Development Goals are used as a tool to identify industries of interest.

  • Initial assessment – Alder evaluates whether environmental benefit in the business model meets our investment criteria. The evaluation is conducted with the use of Alder Environmental Impact Assessment tool and the conclusions from this assessment need to be confirmative and included in the indicative bid material. The assessment tool validation is subject to that the potential investment company’s environmental benefit must not be achieved at the expense of another negative environmental or social impact.
 • Methodologies used to assess, measure and monitor the impact of the sustainable investments

  • When a company is acquired by Alder, it will be introduced to Alder’s portfolio sustainability requirements and be expected to comply with them. The internal ESG handbook, “the Alder Way”, outlines key tools, frameworks and responsibilities, and includes a checklist for progress against requirements.

  • The company will appoint a person to be responsible for sustainability. This sustainability ambassador will be the contact point for Alder’s sustainability efforts and will participate in bi-annual portfolio company sessions.

  • The company will make an assessment of sustainability related risks and opportunities and identify material environmental, social and governance topics. Based on this materiality assessment, the companies will define strategic goals and action plans and ensure management commitment and board approval to these. The sustainability strategy should be integrated within the overall corporate strategy of the portfolio company.

  • Progress against the sustainability plan is monitored through regular Board follow-up.

  • The company will regularly report their sustainability performance to Alder with quarterly priority topic progress updates and an annual ESG scorecard which covers environmental, social and governance KPI:s.

Alder söker företag som är redo att ta nästa steg.

Vi är ständigt på jakt efter företag med driv och vilja att utvecklas. Våra investeringar fokuserar på etablerade bolag med lönsam tillväxt och en omsättning på mellan 100 och 750 miljoner SEK samt tilläggsförvärv, som kan vara mindre.

Anchor: hallbarhet

VISSELBLÅSARTJÄNST

Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en partner. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga på https://report.whistleb.com/sv/alder

Frågor och svar om WhistleB