Hållbarhet

Vår värld står inför stora utmaningar med klimatförändringar, minskande biologisk mångfald, begränsade resurser och en ökande befolkning. Alder investerar i bolag som kan bidra till lösningar till de utmaningar vi står inför och som kan skapa värde i en föränderlig värld.

Alders fonder har hållbarhet som övergripande mål. Fonderna klassas inom artikel 9 enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR).

Vi investerar enbart i bolag vars verksamhet har ett positivt bidrag till miljön. Våra portföljbolag skapar värde genom miljöfördelar som minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten och minskat avfall. Vi tar även ett socialt och ekonomiskt ansvar, bland annat genom att arbeta för goda arbetsförhållanden och att aktivt motverka korruption.

Anchor: arbetssatt

VÅRT ARBETSSÄTT

När vi utvärderar möjliga investeringar, analyserar vi dem alltid utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förutom att utvärdera miljöfördelarna i affärsmodellen, ser vi på sociala förhållanden och bolagets styrning och identifierar både möjligheter och risker.

Om vi väljer att investera i bolaget, definieras en hållbarhetsplan med tydliga mål som kopplas till affärsplanen. Alder stöttar bolagen i hållbarhetsarbetet med verktyg och expertis och med regelbunden uppföljning i styrelsen.

Alder är sedan 2012 anslutna till PRI, FN:s organ för ansvarsfulla investeringar. I PRI:s utvärdering 2020 erhöll Alder än en gång den högsta möjliga rankingen (A+) i båda de utvärderade kategorierna.

Ladda ner PRI transparency report 2021 här.

Vi lever som vi lär

Vi ställer höga krav på våra portföljbolag men även på oss själva. Vårt förhållningssätt gentemot kunder, medarbetare, investerare och de samhällen där vi är närvarande präglas av engagemang, ärlighet, transparens och en tydlig etisk kompass.

Våra fonder är svenska aktiebolag.

Anchor: hallbarhet

HÅLLBARHETSRAPPORT

Alder producerar varje år en hållbarhetsrapport som summerar läget för vår verksamhet.

VÅRT BIDRAG

Anchor: bidrag

Våra portföljbolag bidrar till de globala målen för hållbar utveckling.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål till år 2030, för att uppnå fyra övergripande mål: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För att målen ska kunna uppnås måste både länder och företag hjälpas åt med att hitta lösningar och driva utvecklingen framåt. Alders portföljbolag bidrar till flera av de globala målen.

Några exempel

Mål 2 – Ingen hunger

Med en ökande befolkning och svårare förutsättningar för jordbruket, med vattenbrist, klimatförändringar och försämrad jordkvalitet, är hållbart jordbruk och produktion av näringsrik mat en viktig fråga framöver. Satels produkter kan användas för ett effektivare och mer miljövänligt jordbruk, med minskad användning av bekämpningsmedel och högre produktivitet som följd.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet och mål 14 – Hav och marina resurser

Rent vatten är en bristresurs och en av framtidens stora utmaningar. Dessutom hotas våra hav och livet i dem av föroreningar. Nordic Water utvecklar system för vattenrening för dricksvatten, avlopp och industri. Tack vare smart, kompakt design fungerar Nordic Waters system även i tättbebyggda områden.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Tillgång till modern och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Idag står fossil energi för 80% av den globala energitillförseln och även för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. När dessutom efterfrågan på energi ökar krävs nya och bättre lösningar. Aidon utvecklar teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning, och möjliggör nya distributionslösningar för energi från förnybara källor.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa och innebär att vi måste effektivisera användningen av resurser.

Umias koordinerade arbetssätt i installationsprojekt innebär stora besparingar i materialanvändning och minskat avfall.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar med allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion och vattentillgång, samt med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Gasmet utvecklar system för mätning och kontroll av gasutsläpp och koldioxidhalter i jordmånen. System som möjliggör forskning, kontroll och minskade utsläpp av gaser.

Under vårt ägande utvecklar vi våra portföljbolag till något verkligt framtidssäkert och hållbart.

Eva Normell, Hållbarhetsansvarig

Anchor: sfdr

SFDR hos Alder

SFDR – Ökad transparens kring hållbarhet

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är EU: s första förordning som har som mål att omdirigera kapitalflödet mot hållbar finansiering. SFDR infördes för att öka transparensen när det kommer till hållbarhet på finansmarknaden och för att därigenom förhindra greenwashing. 

SFDR kräver att kapitalförvaltaren är transparent med hållbarhetsnivån för varje fond och klassar dem i någon av tre distinkta kategorier, var och en med sina egna hållbarhetsförväntningar och krav: ”inte alls grönt” (artikel 6), ”ljusgrönt” (artikel 8) som främjar ”miljömässiga eller sociala egenskaper” och ”mörkt” grön” (artikel 9), med hållbara investeringar som huvudmål.

Enligt EU:s förordning är en hållbar investering en investering som ökar miljömässiga eller sociala framsteg – så länge företaget leds på ett ansvarsfullt sätt och inte skadar sin omgivning.

Den kräver att finansföretag är transparenta med hur de integrerar hållbarhet i sina strategier och mål, hanterar hållbarhetsrisker och utvärderar effekterna av deras aktiviteter.

På Alder är hållbarhet själva grunden på vilken vi byggde vår verksamhet. Vi har höga ambitioner och alla våra fonder är anpassade till artikel 9.

Vår övertygelse är att företag som är väl positionerade med hållbara och motståndskraftiga erbjudanden kommer skapa långsiktigt värdeskapande genom att införliva hållbara principer. Vi investerar i företag som prioriterar hållbarhet och strävar efter att göra vår värld till en bättre plats för framtida generationer.

Dokument för nedladdning:

SFDR Website disclosure, Article 10

Alder-principle-adverse-impact-statement

Responsible investment 2023

Nedan presenterar vi våra fonder


Fond: Alder II

Årgång: 2018

Fondstorlek: 1527,8 MSEK

Investeringskriterier:
Fonden investerar i cleantech-företag och skapar Expansion/Utveckling/Uppköp

Marknad:
Främst i de nordiska länderna

Investeringsmål:
Att äga och utveckla företag som bidrar till en hållbar utveckling av vår miljö. Vi investerar i företag som genom sin affärsmodell levererar en miljövinst, såsom minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten samt minskat avfall, vilket bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål.


Fond: Alder I

Årgång: 2010

Fondstorlek: 1 116,8 MSEK

Investeringskriterier:
Fonden investerar i cleantech-företag, skapar Expansion/Utveckling/Uppköp

Marknad:
Främst i de nordiska länderna

Investeringsmål:
Att äga och utveckla företag som bidrar till en hållbar utveckling av vår miljö. Vi investerar i företag som genom sin affärsmodell levererar en miljövinst, såsom minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten samt minskat avfall, vilket bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål.

Alder söker företag som är redo att ta nästa steg.

Vi är ständigt på jakt efter företag med driv och vilja att utvecklas. Våra investeringar fokuserar på etablerade bolag med lönsam tillväxt och en omsättning på mellan 100 och 750 miljoner SEK samt tilläggsförvärv, som kan vara mindre.

Anchor: vissla

VISSELBLÅSARTJÄNST

Vi vill göra rätt – vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en partner. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga på https://report.whistleb.com/sv/alder

Frågor och svar om WhistleB