Integritetspolicy

Alder värnar om den personliga integriteten. Vi strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur personuppgifter behandlas av Alder.

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN AV ALDER

Anchor: rubrik1

Alder samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till oss i samband med dina affärsmässiga kontakter med Alder. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor såsom externt tillgängliga hemsidor. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av Alder omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

HUR ALDER ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Anchor: rubrik2

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Alders verksamhet, i kontakt och samarbete med investerare, portföljbolag, rådgivare och leverantörer. Personuppgifter kan användas för att skicka ut kvartalsrapporter, inbjudningar till möten och presentationer och förfrågningar inför rådgivningsuppdrag. Personuppgifterna behandlas av Alder med stöd av en intresseavvägning. Alder har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och vi behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

Alder kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda myndigheter, till andra bolag inom Alder-koncernen, till företag som vi gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till oss. Om Alder har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för personuppgifter. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring. t.ex. genom att ingå ett särskilt mallavtal med mottagaren för att vi ska kunna säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och begära kopior av mallavtal som Alder använder.

Alder sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

DINA RÄTTIGHETER OCH FRÅGOR OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Anchor: rubrik3

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Alder behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Om du har några frågor angående Alders behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till oss via email till info@alder.se. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.