Hållbarhet

Vår värld står inför stora utmaningar: med klimatförändringar, begränsade resurser och en ökande befolkning. Alder investerar i bolag som har förutsättningar för lönsam tillväxt under inverkan av dessa förändringar, och som kan bidra till lösningar till de utmaningar vi står inför.

Våra portföljbolag skapar värde genom miljöfördelar som minskad förbrukning av energi och resurser, minskade utsläpp till luft och vatten och minskat avfall. Vi tar även ett socialt och ekonomiskt ansvar, bland annat genom att arbeta för goda arbetsförhållanden och att aktivt motverka korruption.


Vårt Arbetssätt

Vi brinner för att utveckla bolag för hållbar tillväxt och har väl utvecklade processer och verktyg för detta arbete.

När vi utvärderar möjliga investeringar, analyserar vi dem alltid utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förutom att utvärdera miljöfördelarna i affärsmodellen, ser vi på sociala förhållanden och bolagets styrning och identifierar både möjligheter och risker.

Om vi väljer att investera i bolaget, definieras en hållbarhetsplan med tydliga mål som kopplas till affärsplanen. Alder stöttar bolagen i hållbarhetsarbetet med verktyg och expertis och med regelbunden uppföljning i styrelsen.

Alder är sedan 2012 anslutna till PRI, FN:s organ för ansvarsfulla investeringar. I PRI:s utvärdering 2020 erhöll Alder än en gång den högsta möjliga rankingen (A+) i båda de utvärderade kategorierna. PRI transparency report 2020 .

Vi lever som vi lär.

Vi ställer höga krav på våra portföljbolag men även på oss själva. Vårt förhållningssätt gentemot kunder, medarbetare, investerare och de samhällen där vi är närvarande präglas av engagemang, ärlighet, transparens och en tydlig etisk kompass.

Våra fonder är svenska aktiebolag.

Ladda ner Alders uppförandekod här.

Ladda ner Alders policy för hållbara investeringar här.

Ladda ner Alders hållbarhetsrapport 2018 här.

Ladda ner Alders hållbarhetsrapport 2019 här.


Vårt Bidrag

Våra portföljbolag bidrar till de globala målen för hållbar utveckling.

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål till år 2030, för att uppnå fyra övergripande mål: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För att målen ska kunna uppnås måste både länder och företag hjälpas åt med att hitta lösningar och driva utvecklingen framåt. Alders portföljbolag bidrar till flera av de globala målen.

Några exempel:

Mål 2 – Ingen hunger

Med en ökande befolkning och svårare förutsättningar för jordbruket, med vattenbrist, klimatförändringar och försämrad jordkvalitet, är hållbart jordbruk och produktion av näringsrik mat en viktig fråga framöver. Satels produkter kan användas för ett effektivare och mer miljövänligt jordbruk, med minskad användning av bekämpningsmedel och högre produktivitet som följd.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Tillgång till modern och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Idag står fossil energi för 80% av den globala energitillförseln och även för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. När dessutom efterfrågan på energi ökar krävs nya och bättre lösningar. Aidon utvecklar teknik och tjänster för smarta elnät och smart energimätning, och möjliggör nya distributionslösningar för energi från förnybara källor.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och människors hälsa och innebär att vi måste effektivisera användningen av resurser.

Umias koordinerade arbetssätt i installationsprojekt innebär stora besparingar i materialanvändning och minskat avfall.

 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet

Mål 14 – Hav och marina resurser

Rent vatten är en bristresurs och en av framtidens stora utmaningar. Dessutom hotas våra hav och livet i dem av föroreningar. Nordic Water utvecklar system för vattenrening för dricksvatten, avlopp och industri. Tack vare smart, kompakt design fungerar Nordic Waters system även i tättbebyggda områden.

 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar med allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion och vattentillgång, samt med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Gasmet utvecklar system för mätning och kontroll av gasutsläpp och koldioxidhalter i jordmånen. System som möjliggör forskning, kontroll och minskade utsläpp av gaser.